Skip links

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ И ПУТНУ МРЕЖУ НА ПРОЈЕКТУ

На основу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за ангажовање лица на прикупљању геопросторних  података за канализациону и путну мрежу ( I број:400-310/ 17 од 24.09. 2019. године) за потребе реализације пројекта ,,Управљање јавном својином – у циљу  увећања прихода, одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу“, број уговора 48-00-000-32/2016-28-14 који се  финансира у оквиру грант шеме Подршка јединицама локалне самоуправе, EuropeAid/139223/ ID/ACT/RS у оквиру програма Exchange 5, Конкурсна комисија општине Ариље, дана 07. 11. 2019. године, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ И ПУТНУ МРЕЖУ НА ПРОЈЕКТУ ,, Управљање јавном својином – у циљу  увећања прихода , одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу“.

Пројекат,, Управљање јавном својином – у циљу  увећања прихода, одсговорности и транспарентноси јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу“, финансира Европска унија у оквиру Програма Exchange 5, из  алокације за ИПА 2014 а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе ( МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером.Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из срестава Европске уније (CFCU . Пројекат спроводе општине Ариље, Пожега, Косјерић и Лучани.

У складу са обавезним активностима на пројекту општина Ариље објављује јавни позив за ангажовање у општини Ариље 1 лица који ће спровести прикупљање геопросторних података за канализациону и путну мрежу на територији општине Ариље у трајању од 3 месеца. Ангажовано лица ће радити на прикупљању података за канализациону и путну мрежу на територији општине Ариље. Општина Ариље ће у сарадњи са експертима који су ангажовани кроз пројекат дефинисати које је све податке потребно прикупити. Изабрано лице ће бити у обавези да похађа интерну обуку о прикупљању података и коришћењу опреме.

Позивају се сва физичка лица са подручја општине Ариље која су незапослена, да у периоду од 07. 11. 2019. године до 22.11.2019. године пошаљу своју пријаву за наведену позицију Конкурсној комисији општине Ариље.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

– да је незапослено лице

–  да је држављанин Републике Србије;

–  да има најмање 18 година;

–  да има минимум средњу стручну спрему ( IV) степен;

–  да има пребивалиште  на територији општине где ће бити ангажован;

– да се против кандидата не води поступак истраге и кривични поступак , односно да кандидат није кажњаван.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава                          

– да обавезно познаје рад на рачунару ( Microsoft office);

– да има добре комуникационе вештине;

– да поседује флексибилност за тимски рад.

Прибављање доказа о чињеницама које су неопходне за одлучивање:

Чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку (,,Сл. гласник РС“,број: 18/16), прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид , прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредан.

Сходно наведеном Комисија ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена  евиденција , уверење о држављанству и потврду о пребивалишту, изузев уколико кандидат изричито изјави да ће наведене податке прибавити сам. Наведене Доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 

Неопходна документација за пријаву:

Заинтересована лица треба да у предвиђеном року доставе следећа документа:

1) попуњену и потписану пријаву;

2) оверену фотокопију документа (дипломе, уверења) којом се потврђује стручна спрема кандидата;

3) фотокопију очитане личне карте;

4) оргинал или фотокопију уверења о држављанству;

5) оргинал или фотокопију потврде о пребивалишту;

6) оргинал или фотокопију уверења да се против кандидата не води поступак истраге и кривични поступак;

7) оргинал или фотокопију уверења да кандидат није кажњаван;

8) попуњену изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће сам/а прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (документа под 4 и 5 ) или ће орган учинити уместо њега.

Јавни конкурс ће бити објављен на сајту пројекта, сајту општине Ариље и огласној табли општине: Ариље и телевизији Клик.

Образац пријаве  као и Изјаву којом се опредељује за једну од две могућности (да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће кандидат учинити сам), могуће  је преузети на интернет страници сајта пројекта http://exchange5.arilje.org.rs, сајта општине Ариље, www .arilje.rs, или на писарници у  Услужном центру Општинске управе општине Ариље, Светог Ахилија бр. 53. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз горе наведену документацију како би орган могао даље да поступа . Потребно је да кандидати изјаву потпишу својеручно.

 

Подношење пријаве:

            Пријаве се подносе у периоду од 07 новембра до 22. новембра 2019. године, у затвореној коверти, лично или поштом на адресу Општина Ариље, Конкурсној комисији, Светог Ахилија 53, 31230 Ариље. Контакт особа  Горица Петровић број телефона 031/315-0117.

Конкурс - изјава

Конкурс - пријава